คลินิกวิทยานิพนธ์ไทย

ที่นี่..วิทยานิพนธ์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

Archive for the ‘ข่าววิทยานิพนธ์’ Category

Meta-analysis

Posted by thesisguru บน พฤษภาคม 11, 2007

เมื่อวันก่อน  คุณพงษ์ศํกดิ์  ให้เกียรติถามว่า “จะนำงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมาสังเคราะห์เป็นงานใหม่ต้องทำอย่างไร?”

ก่อนอื่นต้องขอบคุณ  คุณพงษ์ศักดิ์  ที่กรุณาถามมาทางอีเมล์  ซึ่งผมได้แนะนำเป็นการส่วนตัวทางอีเมล์ไปแล้ว  ผมเห็นว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น ๆ จึงนำข้อแนะนำที่ได้เสนอไปแล้วมาเล่าอีก ณ ที่นี้

ผมได้ยินคำว่า Meta-analysis ครั้งแรกจากท่านอาจารย์ที่สอนวิจัยแก่ผม ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ โดยท่านสรุปสาระสำคัญของวิธีการนี้ว่า  “เป็นการนำเอางานวิจัยที่ทำมาแล้วมาวิเคราะห์ใหม่”  โดยความเข้าใจของผมที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม  ทำให้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมว่า  วิธีการทำเช่นนี้  เพื่อก้าวล่วงข้อจำกัดของการวิจัยเชิงปริมาณที่มีการเก็บข้อมูบแบบตัดขวาง  ซึ่งจะทำให้นำผลการวิเคราะห์จากการทำ Meta-analysis ไปอ้างอิงกับกลุ่มประชากรได้กว้างขวางขึ้น

การทำ Meta-analysis แบบสมบูรณ์นั้น  ต้องนำข้อมูลดิบมาวิเคราะห์ใหม่  ในปัจจุบันมีการคิดค้นโปรแกรมในการวิเคราะห์แล้ว  หากการเข้าถึงข้อมูลดิบเป็นไปได้ยาก  ถ้าจะเอาเฉพาะผลการวิจัยมาวิเคราะห์ใหม่  ในทัศนะผมเห็นว่า  การกระทำเช่นนี้  หากจะเรียกว่า Meta-analysis คงจะพอไหว  แต่อาจมีนักวิชาการหลายท่านที่ไม่เห็นด้วย  เพราะวิธีการนำผลการวิจัยมาวิเคราะห์เฉพาะข้อค้นพบ  อาจจะเป็นได้ก็เพียง Content Analysis อย่างไรก็ตาม  ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร  แต่หัวใจสำคัญของการนำข้อค้นพบจากงานวิจัยก่อนหน้านี้มีวิเคราะห์ก็คือ  ต้องประเมินคุณค่าของข้อค้นพบในงานวิจัยเหล่านั้น  หรือเรียกว่าการทำ Critical Review ให้ได้  งานวิเคราะห์จึงจะมีคุณค่า

การทำ Meta-analysis นั้นส่วนใหญ่จะพบได้ในการวิจัยทางการแพทย์  ส่วนในทางสังคมศาสตร์นั้น  หากใช้ Content Analysis น่าจะเหมาะกว่า  เพราะในทางสังคม  หลายสิ่งหลายอย่าง  มีมากกว่าหนึ่งความหมายในตัวเอง

Advertisements

Posted in ข่าววิทยานิพนธ์ | Leave a Comment »